Politike apo Panik?

 

Tryeza e Lëndës

Përmbledhje e Raportit

I. Hyrje

II. Fazat

1 | 2 | 3

III. Përfundime

Shtojcë A:
Të Dhënat dhe Metodat

Shtojcë B:
Harta të Rrjedhës së Refugjatëve mbi Bazë Periudhash Dyditore

Shtojcë C:
Bashkitë e Kosovës

Shtojcë D:
Burrimet e Informacionit mbi Bombardimet e NATO-s

Mbi AAPS/IPLS/EWMI

Mbi Autorin

Falenderime


Përktheu: Delina Fico

Bordi i Drejtorëve të AAAS, në përputhje me politikën e shoqatës, ka aprovuar botimin e këtij raporti si një ndihmesë për të kuptuar një proces të rëndësishëm. Interpretimet dhe konkluzionet janë të autorit dhe nuk synojnë të përfaqësojnë pikëpamjet e Bordit, të Këshillit, apo të anëtarëve të Shoqatës.

Të drejtat e autorit 2000: Shoqata Amerikane për Përparimin e Shkencës
1200 New York Ave. NW, Washington, DC 20005

 

AAAS Science and Human Rights Program